Skip to content

Stadgar

Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS)

§ 1 Syfte
Föreningen har till ändamål:
att verka för sammanhållningen inom föreningen
att samarbeta med Stiftelsen Rödakorshemmet och Röda Korsets Högskola i gemensamma frågor
att anordna årsmöte och årliga sammankomster för Rödakorssjuksköterskor
att upprätthålla ett medlemsregister över utbildade Rödakorssjuksköterskor
att förvalta föreningens ekonomiska medel och ansvara för att medel och värdehandlingar förvaras på ett betryggande sätt
att dela ut förtjänstmärke till Rödakorssjuksköterskor som är medlemmar i föreningen
att dela ut stipendier utifrån föreningens tillgångar till Rödakorssjuksköterskor som är medlemmar i föreningen
att verka för kontakt med nationella och internationella föreningar.

§ 2 Medlemskap
Medlem skall vara sjuksköterska examinerad vid Röda korsets högskola i Stockholm eller sjuksköterskeskola Boden. Av årsmötet fastställd medlemsavgift skall erläggas. Student vid Röda Korsets Högskola får antas som medlem till föreningen.

§ 3 Styrelsen
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelseledamot skall vara en vid Röda korsets högskola/sjuksköterskeskola i Boden
examinerad sjuksköterska och medlem i föreningen.
Styrelsen utses vid årsmötet.
Styrelsen utses med sex till åtta (6-8) ordinarie ledamöter för två (2) år.

Styrelsens och föreningens ordförande väljs för två (2) år på årsmötet. Detta sker växelvis så att alltid halva styrelsen finns kvar.
Styrelsen är beslutsför om fyra (4) ledamöter inklusive ordföranden är närvarande.
Styrelsen skall sammanträda minst varje kvartal.
Styrelsen kan vid behov adjungera externa personer.

§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med kassör eller sekreterare. Kassören har rätt att attestera utlägg som styrelse fattat beslut om.

§ 5 Årsmötet
Vid årsmötet sker utdelning av de av RKS instiftade stipendierna.

Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare och två justerare/rösträknare.

3. Prövning av kallelse till mötet.

4. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.

5. Föredragning av ekonomi.

6. Föredragning av revisorernas berättelse.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Disposition av eventuella överskott.

9. Fastställande av medlemsavgift.

  1. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
  2. Val av ledamöter i styrelsen.
  3. Val av föreningens och styrelsens ordförande.
  4. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  5. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.
  6. Av styrelsen för årsmötet framlagda ärenden.
  7. Motioner.
  8. Beslut om tidpunkt för nästa årsmöte.
  9. Övriga ärenden.

Varje medlem har en röst på årsmötet. Associerad medlem har ingen röst.

Protokoll från årsmötet skall undertecknas av ordförande, sekreterare och justerare och finnas tillgängligt inom 30 dagar efter årsmötet.

Kallelse till årsmötet skall ske minst fem veckor före årsmötesdag genom annons i fackpress, på hemsidan och i julbrevet.

Motioner till årsmötet skall insändas till styrelsen före februari månads utgång.

§ 6 Revision
Verksamhetsberättelse och underlag för revision skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 mars varje år.

§ 7 Stadgeändringar
För stadgeändring fordras två tredjedels majoritetsbeslut vid ordinarie årsmöte eller att minst hälften majoritetsbeslut fattas vid två efter varandra följande årsmöten.

§ 8 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen eller i vederbörlig ordning väckt motion. För sådant beslut erfordras minst 2/3 majoritet vid ett och samma möte.
Upplöses RKS skall återstående tillgångar delas ut som stipendier eller understöd bland medlemmar enligt anvisningar av RKS:s styrelse. Tillgångarna skall dock reserveras för RKS under tre år.

Uppdaterad efter beslut vid årsmötet i april 2013